sídlo SFKKE

Sídlo Správy finančnej kontroly Košice - Komenského 52, 040 92 Košice
(budova Obvodného úradu Košice)

Zobraziť na mape! ! ! Zmena v označovaní bankových účtov pri platbách ! ! !Oznámenie

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto zákonom bola ku dňu 31.12.2015 Správa finančnej kontroly Košice zrušená.

Všetky práva a povinnosti prešli na Úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene – preklik na www.uva.gov.sk

Kontakty ostávajú nezmenené.
[_]